Transparant

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn geldend voor elke behandeling, aanbieding of transactie tussen Let’s do Feet Pedicure Praktijk Meierijstad en een cliënt waarop Let’s do Feet Pedicure Praktijk Meierijstad deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Inspanningen Let’s do Feet Pedicure Praktijk Meierijstad.
Let’s do Feet Pedicure Praktijk Meierijstad zal de behandelingen naar het beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
Let’s do Feet Pedicure Praktijk Meierijstad zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken.

 • Let’s do Feet Pedicure Praktijk Meierijstad behandelt alleen op afspraak.
 • Bij het maken van een afspraak wordt uw naam, adres en telefoonnummer gevraagd.
 • De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande, aan de afspraak aan Let’s do Feet Pedicure Praktijk Meierijstad melden.
 • Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, declareert Let’s do Feet Pedicure Praktijk Meierijstad de gehele behandeling middels een factuur.
 • Na betaling van deze factuur mag weer een nieuwe afspraak gemaakt worden.
 • Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Let’s do Feet Pedicure Praktijk Meierijstad de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het hele afgesproken honorarium berekenen.
 • Let’s do Feet Pedicure Praktijk Meierijstad moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
 • Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Avonden.

Cliënten kunnen ook op vastgestelde avonden terecht. Als cliënt niet tijdig afbelt of cliënt verschijnt helemaal niet op de gemaakte afspraak, dan kan Let’s do Feet Pedicure Praktijk Meierijstad weigeren avondafspraken te maken en alleen nog afspraken overdag inboeken.

Betaling.

Let’s do Feet Pedicure Praktijk Meierijstad vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Let’s do Feet Pedicure Praktijk Meierijstad vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk.
Aanbiedingen in advertenties of Sociale Media zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt of tot het aantal cliënten die gebruik wil maken van een aanbieding is bereikt. Cliënt dient direct na afloop van de behandeling en de aanschaffing van eventuele producten de betaling contant te voldoen of via een directe betalingsapp. Wanneer een openstaande factuur niet binnen 14 dagen betaald is, dan ontvangt client een schriftelijke aanmaning voor het openstaande bedrag, vermeerderd met 10% van de hoofdsom inclusief de BTW. Een nieuwe afspraak wordt niet eerder gemaakt, tot dat alle openstaande facturen zijn betaald.

Garantie.

Let’s do Feet Pedicure Praktijk Meierijstad geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de verrichte behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

 • Cliënt andere producten dan de door Karina Tribels, basispedicure, geadviseerde heeft gebruikt.
 • Cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
 • Cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
 • Cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Persoonsgegevens en privacy.

 • Cliënt voorziet Let’s do Feet Pedicure Praktijk Meierijstad vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Let’s do Feet Pedicure Praktijk Meierijstad aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
 • Let’s do Feet Pedicure Praktijk Meierijstad noteert de gegevens van cliënt in het daarvoor bestemde cliëntensysteem. Let’s do Feet Pedicure Praktijk Meierijstad behandelt de vertrouwelijke gegevens van cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • Let’s do Feet Pedicure Praktijk Meierijstad zal de gegevens van cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder toestemming vooraf van cliënt.
 • Let’s do Feet Pedicure Praktijk Meierijstad kan cliënten bericht sturen over aanstaande afspraken, reclameactiviteiten van de praktijk en felicitatiegeboortedag.

Voor verdere bepalingen zie de link naar Privacy op deze website.

Geheimhouding

Let’s do Feet Pedicure Praktijk Meierijstad is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Let’s do Feet Pedicure Praktijk Meierijstad verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

Let’s do Feet Pedicure Praktijk Meierijstad is niet aansprakelijk voor schade, welke is ontstaan doordat Let’s do Feet Pedicure Praktijk Meierijstad is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen en/of medicijngebruik. Let’s do Feet Pedicure Praktijk Meierijstad is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Beschadiging en diefstal

Let’s do Feet Pedicure Praktijk Meierijstad heeft het recht om van cliënt een aansprakelijkheid te eisen indien cliënt meubilair, apparatuur en/of producten beschadigt. Let’s do Feet Pedicure Praktijk Meierijstad meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten

Indien cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Let’s do Feet Pedicure Praktijk Meierijstad. Let’s do Feet Pedicure Praktijk Meierijstad moet klager daarna binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Let’s do Feet Pedicure Praktijk Meierijstad de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Let’s do Feet Pedicure Praktijk Meierijstad en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan klager het geschil voorleggen aan de geschillencommissie.

Behoorlijk gedrag

 • Let’s do Feet Pedicure Praktijk Meierijstad behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden de behandeling te weigeren indien er naar eigen inzicht sprake is van onbehoorlijk gedrag van cliënt of wanneer de huisregels niet worden nageleefd.
 • Tijdens een behandeling wordt verzocht de mobiele telefoon uit te zetten.
 • Onder onbehoorlijk gedrag valt ook gebrekkige hygiëne van cliënt. Let’s do Feet Pedicure Praktijk Meierijstad behoudt zich het recht voor de behandeling te weigeren /annuleren indien er geen sprake is van een hygiënische situatie bij cliënt.

Recht

Op elke overeenkomst tussen Let’s do Feet Pedicure Praktijk Meierijstad en cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Deze Algemene Voorwaarden zijn geldend vanaf 1 juni 2019.

 

 

 

Transparant
Transparant