Transparant

Privacyverklaring Let’s do Feet Pedicure Praktijk Meierijstad

Let’s do Feet Pedicure Praktijk Meierijstad geeft veel om uw privacy. Er worden alleen gegevens verwerkt die de praktijk nodig heeft voor (het verbeteren van) de dienstverlening. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de informatie die de praktijk over u en uw gebruik van haar diensten heeft verzameld. Uw gegevens worden nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking gesteld aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op de website, de Facebookpagina van Let’s do Feet Pedicure Praktijk Meierijstad en de afgenomen dienstverlening bij Let’s do Feet Pedicure Praktijk Meierijstad. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Uw dossier

Voor het bijhouden van onze behandelverslagen, administratie en boekhouding maakt de praktijk gebruik van papieren dossiers. Hierop worden uw naam, en adresgegevens, geboortedatum en telefoonnummer(s) en details met betrekking tot uw behandeling genoteerd. Deze gegevens worden o.a. gebruikt voor het administreren van kwitanties en facturen. De praktijk gaat vertrouwelijk met uw gegevens om. De praktijk heeft maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Let’s do Feet noteert niet eerder uw BSN nummer, tenzij het een met u vóóraf afgesproken doorverwijzing naar huisarts of andere specialisme betreft. U heeft ontvangt de verwijzing altijd in tweevoud.
Let’s do Feet kan u op uw verjaardag een bericht sturen met felicitatie of u attent maken op uw aanstaande afspraak, vragen m.b.t. nazorg en reclame acties van de praktijk.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
De praktijk gebruikt uw gegevens uitsluitend ten behoeve van haar dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. De praktijk gebruikt uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve en wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal aan geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en de praktijk of op grond van een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek.
In voorkomende gevallen kan Let’s do Feet Pedicure Praktijk Meierijstad op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons, binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt, daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

De praktijk bewaart uw gegevens zolang u cliënt bent. Als u niet langer gebruik wilt maken van de diensten van de praktijk, ziet de praktijk dit als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dient de praktijk facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij bewaren, zolang de toepasselijke termijn verplicht.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens de praktijk worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij, om misbruik te voorkomen, afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons bekend zijnde e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, kunnen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken. In het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u naar het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u naar het ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u naar het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u naar het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Let’s do Feet Pedicure Praktijk Meierijstad. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht voor ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan op de hoogte.

Contactgegevens:

Let’s do Feet Pedicure Praktijk Meierijstad
Rietstraat 22 A
5482 EX Schijndel
T 06-21702212
E mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Contactpersoon voor privacyzaken: Karina Tribels

 

Geef hieronder uw bericht in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Transparant
Transparant